Sultan Abdulhamid Kürtler

O’nun ölümünden yaklaşık yüzyıl sonra bile bölgedeki devletler hala enerjilerinin büyük bir kısmını Kürtleri ve Kürdistan’ı zapt etmeye harcıyorlarsa, Abdülhamid dönemini anlamak bir kez dah...

Osmanlı'nın Son Yüzyılında Kürtler

Osmanlı’nın son yüzyılında kürtler -modernleşme, merkeziyetçilik ve isyan- kitabı geniş bir yerli ve yabancı kaynak taramasıyla osmanlının modernleşme ile başlayan sıkıntıları, kürtlerin sosyal, ekono...

İngiltere'nin Kürt Politikası (1918-1932)

Modern Ortadoğu’nun Osmanlı sonrası tarihi yazılırken Kürtler ya diğer bölgesel halklardan önemli ölçüde izole edilerek incelenmişlerdir ya da Kürt varlığı Modern Ortadoğu’nun oluşum sürecinde bir tef...

-